วิชาคณิตศาสตร์ชั้น ม.4 เรื่อง เซต
(เซต)

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา และการใช้เหตุผลในสาระต่อไปนี้

 เซต วิธีการเขียนเซต เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์ การเท่ากันของเซต สับเซต เพาเวอร์เซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชั่น คอมพลีเมนต์ ผลต่างของเซต แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์แทนเซต และนำความรู้เรื่องเซตไปใช้ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลโดยใช้แผนภาพแทนเซตได้

จัดการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การนำความรู้ ความคิด ักษะกระบวนการไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายามและมีวิจารณญาณ

ใช้การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง รอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์